کمیته ترفیعات: کمیته‌ای است که وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضای هیأت علمی را در چارچوب مقررات مربوطه برعهده دارد.

کمیته ترفیعات در دانشگاه بجنورد در دو سطح دانشکده و دانشگاه وجود دارد، به این صورت  که پرونده‌های اعضای هیأت علمی ابتدا در کمیته ترفیعات دانشکده مربوطه بررسی و سپس در کمیته ترفیعات دانشگاه مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد.

دبیرخانه کمیته ترفیعات دانشگاه در محل ساختمان سازمان مرکزی طبقه سوم اتاق ۴۰۸ مستقر می‌باشد.